Foto: Pixabay/geraldfriedrich2

HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet

I Ammerudkollen borettslag er arbeidet med oppfølging av HMS bestemmelsene overlatt vaktmesterkontoret, men ansvaret ligger selvsagt fortsatt hos styret.

På vegne av styret har Skovli AS utarbeidet en HMS-håndbok for borettslaget. Skovli gjennomfører årlig en omfattende HMS-kontroll.

Målet med HMS er:
I boligselskapet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte og beboere. Vi skal ta vare på boligselskapets bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre valg av produkter og tjenester skal ikke skade beboerne. Målene skal nås gjennom stadige forbedringer.

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal bedre driftssikkerhet og lønnsomhet. Boligselskapets installasjoner og tjenester skal oppfylle beboernes krav til kvalitet og punktlighet, både i dag og i fremtiden.

Brannvarslingsanlegg er installert i hele borettslaget. Det er benyttet FG godkjente alarmer. Utbyggingen er i samsvar med Oslo kommunes forskrifter. Detektorer er montert i hver tredje etasje. To og to oppganger danner en enhet.

Borettslaget har serviceavtale med NorSecur som utfører årlige kontroller av anlegget.

Følgende er gjort i vårt borettslag:

 • Med bistand fra Skovli AS etablerte styret i 2000 et internkontrollsystem (HMS) i borettslaget. Styreleder er HMS-ansvarlig.
 • Alle brannslukkingsapparater og røykvarslere ble skiftet ut i 2010 og kontrollert i 2014. Samtidig ble rømningsveier kontrollert. Røykvarslerne er utstyrt med 10-års innebygget batteripakke.
 • Borettslaget har lekeplasser hvor alle forskrifter følges. Plassene ble oppgradert sommeren 2006. I 2013 ble sportsutstyret fornyet.
 • Borettslaget har styreansvarsforsikring for styrets medlemmer.
 • Tørropplegg for Brann- og redningsetaten ble oppgradert i store blokka og montert nytt i lille blokka i 2006.
 • Nye branndører montert i 5. etg. i 2006.
 • Dørene til søppelrommene ble skiftet ut i 2013.
 • I hovedskapene er det satt opp vegger for å sikre at ingen kommer i kontakt med strøm.
 • I sikringsskapene er de gamle skrusikringene erstattet med automat- sikringer (2016).
 • Det er montert nytt varslingssystem i heisene (2016).
 • Styret har HMS som fast punkt på sakslisten til hvert møte.