Andelseieren plikter å følge bestemmelsene i husordensreglementet, og er dessuten ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av husstandens medlemmer og andre som gis adgang til leiligheten (eks. besøkende, barnas venner, andre leieboere etc.) Leiligheten må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Husordensreglementet skal sikre beboerne ett trivelig bomiljø, orden, ro og trivsel i hjemmene og på borettslagets område.

Meldinger fra styret til beboerne ved rundskriv, Ammerudkollen-Nytt, borettslagets hjemmeside eller ved oppslag skal gjelde på samme vis som husordensreglenes bestemmelser. Styret og vaktmesterne har rett og plikt til å påse at husordensreglene blir fulgt. Henvendelse til styret i anledning husordensreglene skjer skriftlig.

Det vises for øvrig til vedtektene, som inneholder bestemmelser om andelseierens plikter og ansvar. Spesielt vises til vedtektenes bestemmelse om betaling av felleskostnader (tidligere husleie) og overlating av bruk (tidligere framleie).

Følgende husordensreglement gjelder i Ammerudkollen borettslag:

ALMINNELIGE ORDENSREGLER

Trapper/ganger

Det er forbudt å sette fra seg barnevogner, ski, kjelker, sykler, fottøy, leker eller annet utenfor entrédør i felles trapperom eller ganger da dette er i strid med brannforskrifter / rømningsvei og til hinder for renholder. Andelseierne er økonomisk ansvarlig for ødelagt gulvbelegg eller oppskrapede vegger som følger av slik handling. Unødig opphold i ganger og trapper er forbudt.

Trapper og reposer vaskes 1 gang pr uke. Inngangspartiene blir vasket 2 ganger pr uke. Dørmattene tas inn på aktuelle dager. Vinduene i trappegangen skal ikke åpnes. Renholdet utføres av rengjøringsfirma.

Inngangspartier – skilting av postkasser og ringetablåer.

Dørene i inngangspartiene skal holdes låst 24 timer i døgnet.

Postkassene skal merkes med leilighetsnummer og navn og (kun på godkjent skilt – jfr Postverkets bestemmelser). Skilt fås gratis ved henvendelse til vaktmester. Klebelapper, vil bli fjernet. Dersom navn skrives med tusj på postkassen vil denne bli skiftet ut for eiers regning.

Ringetablåene skal merkes. Klebelapper, vil bli fjernet. Skilt fås gratis hos vaktmester.

Lek

Ballspill og spill med køller (bandy-ishockey-tennis) skal kun skje på lekeplassene, ikke på fortau, gangveier eller foran inngangsdører og garasjer. Det er strengt forbudt å benytte rulleskøyter/skateboard og skøyter i ganger og heiser. Det skal være stille på leke-/idrettsplassene fra kl 22.00.

Trafikk

Biler, motorsykler, mopeder, tilhengere etc. skal ikke parkeres på borettslagets område utenom regulerte parkeringsplasser. Stopp er kun tillatt for synlig av- og pålessing på borettslaget område. Alminnelig parkering og gjesteparkering for øvrig henvises til offentlige veier rundt borettslaget.

I oppkjørselen til Ammerudkollen Nord er all parkering forbudt. Ulovlig parkert kjøretøy kan taues bort for eierens regning. Se skilt på området. Vasking og reparasjon av biler, motorsykler, mopeder og sykler foran inngangsreposer og i oppkjørselen til Ammerudkollen Nord er strengt forbudt.

Verandaer

Bruk av verandaen må skje på en slik måte at naboer ikke sjeneres. Det er strengt forbudt å benytte verandaen (også vinduer, trapper og inngangsreposer) til lufting eller risting av tøy, tepper og sengetøy.

Vær varsom med vannsøl på verandaen da vannet renner ned på underliggende veranda. Vis derfor varsomhet ved vanning av blomster. Det er ikke tillatt å henge blomsterkasser, julenek, blomsterarrangementer på utsiden av rekkverket. Det er heller ikke tillatt å benytte radio/stereoanlegg på verandaen, slik at det er til sjenanse for naboene.

Det er strengt forbudt å kaste noe som helst ut fra verandaene (flasker, sigarett-sneiper, leker mv.)

All bruk av grill, også gassgrill/elektrisk grill, på verandaen er strengt forbudt.

Skap, møbler etc. på verandaen må ikke plasseres slik at rømningsveier blokkeres. (Brannforskrifter).

Erstatningskrav etter skade som følge av at markiser/persienner blåser/faller ned, må dekkes av eieren.

Søknad om innglassing av verandaen må forelegges styret av hensyn til lik utførelse (Typegodkjennelse i Plan- og bygningsetaten).

Kjeller

Dører skal låses og lys slukkes når kjelleren forlates. Andelseieren plikter å sørge for at kjellerboden er forsvarlig låst, ren og vedlikeholdt. Unødig opphold i kjeller er forbudt. Det er forbudt å plassere møbler, esker, motorsykler etc. i kjellerganger. Sykler, kjelker etc. skal plasseres i sportsboder, slik at det ikke er til ulempe for andre. Lagring av brannfarlig væske, eller varer som sjenerer ved sterk lukt, er ikke tillatt i kjelleren.

Heiser

Lek eller unødvendig opphold i heisene er strengt forbudt. Feil/skader meldes uten opphør til vaktmester personlig eller skriftlig til vaktmesters postkasse i Ammerudveien 58.

Våtrom

Det må ikke kastes uvedkommende ting som papirbleier og sanitetsbind i klosettet. Oppstaking av tette avløp må andelseieren selv bekoste. Kokende vann må selvsagt ikke helles i toalettskålen som er av porselen og kan sprekke.

Vannlåser bør rengjøres for hår, fett og annet minst en gang i året. Vaktmester kan påta seg slike oppdrag mot godtgjørelse.

Avløpsledninger bør også minst en gang i året skylles med fettløsende middel (selges hos vaktmester). Alle skader i våtrom skal utbedres av håndverker/rørlegger med våtromssertifikat. Spørsmål vedrørende ovennevnte, kontakt vaktmester for nærmere informasjon.

Egen vaskemaskin, som brukes i leiligheten, må kun plasseres i rom med sluk i gulvet.

Kjøkken

Det er ikke tillatt å koble avtrekksvifte over komfyr på kjøkkenavtrekket. Det er ikke tillatt å koble vaskemaskin eller oppvaskmaskin inn på varmtvannsnettet. Tilkobling av oppvaskmaskin skal utføres av godkjent rørlegger/elektriker.

Vaskeriene

1-roms leiligheter og familieleiligheter har separate vaskerier. Se egen instruks for bruk i vaskeriene. Nyinnflyttede beboere plikter å be oppgangstillitsvalgt om informasjon om bruk av vaskeriet første gang det skal brukes. Automatiske tidsur bryter strømmen i vaskeriene utenom regulær vasketid.

Vasketider

Fra kl. 08.00 – 21.00. Lørdager til 17.00
Alle dager unntatt søndager, helligdager og offentlige høytidsdager.
Ammerudkollen Nord (Lilleblokka)
hverd. fra kl. 08.00 – 11.00 (Tørkeskap til kl 11.30)
» » 11.00 – 14.00 (» » » 14.30)
» » 14.00 – 17.00 (» » » 17.30)
» » 17.00 – 20.00 (» » » 21.00)
lørd » » 08.00 – 11.00 (» » » 11.30)
» » 11.00 – 14.00 (» » » 14.30)
» » 14.00 – 16.30 (» » » 17.00)

Ammerudkollen: (Store blokken)

hverd. fra kl. 08.00 – 10.30 (Tørkeskap til kl 11.00)
» » 10.30 – 13.00 (» » » 13.30)
» » 13.00 – 15.30 (» » » 16.00)
» » 15.30 – 18.00 (» » » 18.30)
» » 18.00 – 20.30 (» » » 21.00)
lørd » » 08.00 – 10.30 (» » » 11.00)
» » 10.30 – 13.00 (» » » 13.30)
» » 13.00 – 15.30 (» » » 16.00)

Egne tider gjelder for 1-romsleiligheter

hverd. fra kl. 08.00 – 10.30 (Tørkeskap til kl 11.30)
» » 10.30 – 13.00 (» » » 14.00)
» » 13.00 – 15.30 (» » » 16.30)
» » 15.30 – 18.00 (» » » 19.00)
» » 18.00 – 20.00 (» » » 21.00)
lørd » » 08.00 – 10.30 (» » » 10.30)
» » 10.30 – 13.00 (» » » 14.00)
» » 13.00 – 15.30 (» » » 16.30)

Vaskeriene er stengt på søndager, helligdager og offentlige høytidsdager.

Barn under 15 år skal ikke oppholde seg i vaskeriene uten at voksne er tilstede.

Vaskeriet bør ikke forlates når maskinene er i bruk. Borettslaget har ikke ansvar for tyveri i vaskeriene eller tørkebåsene, heller ikke ansvar for overkoking i maskiner, misfarging av tøy etc. som beboeren kunne forhindre ved å være tilstede eller kontrollere i vaskeriet.

Vasketidene skal overholdes, og vasketur benyttes i henhold til låstavlen. Dersom det er uenighet om hvem som har rett på vasketuren(når protokoll og låstavle ikke stemmer overens) er det låstavlen som bestemmer. Låsen skal settes i parkerings-skinne i ferier eller andre tider da andelseier er bortreist for lengre tid. Dermed unngås at låsen sperrer vasketid for andre. Vaskeriene skal kun benyttes av beboere i borettslaget. Fremmed vasking er strengt forbudt.

Tilkopling av støvsuger og bruk av strykejern i vaskeriene er forbudt. Henting av varmt vann i vaskeriene til bilvask o.l. er strengt forbudt.

Feil/skader i vaskeriene skal umiddelbart meldes til vaktmester personlig eller skriftlig.

NB! Maskiner, tørkeskap og vaskerilokalet skal forlates i rengjort stand. Reglementet oppslått i vaskeriene er en del av husordensreglementet. Overtredelse av reglementet vil medføre tap av retten til å benytte vaskeriet for en periode.

Banking av tepper og tørking av tøy i tørkebåsen

Når tørkebåsene ikke benyttes til tørking av tøy, kan teppebanking foregå alle dager fram til kl 20.00 unntatt lørdag etter kl.17.00 og på søndager, helligdager og offentlige høytidsdager.

Benytt ikke lekeplasser eller andre steder der barn leker til teppebanking.

All tørk tas ned før kl 20.00.

NB! Legg ikke beslag på bankestativer/tørkebåser lenger enn høyst nødvendig. Husk at andre venter på tur.

Søppelsjakter/kildesortering

Alt avfall skal kildesorteres i henhold til instruks fra Renovasjonsetaten.

Avfall skal pakkes forsvarlig inn. Brannfarlig avfall må ikke kastes i sjakten. Det er strengt forbudt å kaste flasker eller glass i søppelsjakten. Dette skal kastes i flaskecontainer. Større glassgjenstander må leveres på miljøstasjon.

Aviser og annet papir skal kastes i papircontaineren. Ulovlig hensatt avfall, møbler o.l. vil bli kjørt bort for eierens regning. Avfall etter oppussing, gamle møbler etc. hentes av containerbil ca. 4 ganger i året. Se eget oppslag i oppgangen. Miljøavfall som maling, kjemikalier, kjøleskap og fryser, bildekk etc skal bringes av andelseier til miljøstasjon.

Skogen, lekeplasser

 

FELLESANLEGG – LEKEPLASSER

Ta godt vare på grøntanlegg, beplantninger og andre fellesanlegg. Skader påfører borettslaget, og dermed beboerne, unødvendige omkostninger.
Dersom borettslagets fellesareal påføres skade og en blir gjort kjent med hvem skadevolder(e) er, vil skaden bli utbedret og regning sendt skadevolder.

PLENER – BEPLANTNINGER

Beboerne plikter å verne om plener og beplantninger. Det er i alles interesse at grøntanleggene ikke skades og påfører beboerne ekstra utgifter.
Hærverk på beplantningen skal dekkes av beboer når skadevolder er kjent.

Utvendige trapper

Borettslaget er ikke ansvarlig for brøyting av trappen ved varmesentralen. All ferdsel i denne trappen skjer på eget ansvar. Bruk gangbroen, eller gangveiene til parkeringshuset, når trappene er glatte/tilsnødde.

TV-anlegg – radioantenner

Beboerne er ansvarlige for at tilknytning til fellesantenneanlegget skjer med godkjent kabel. Melding om forstyrrelser/feil i antenneanlegget skjer til Canal Digital.
Parabolantenner tillates oppsatt inne på verandaene på følgende vilkår:

Parabolantenne skal ha en diameter på max 90 cm og ikke helt eller delvis stikke utenfor verandaen. Den skal ikke festes i gulv eller brystning eller stenge rømningsvei. Søknad sendes styret før oppsetting. Parabol må ikke settes opp før godkjenning foreligger.

Bruk av leiligheten

Banking og boring i leiligheten er kun tillatt fra kl. 08.00 til kl. 20.00 på vanlige virkedager og fra kl. 08.00 til kl. 17.00 på lørdager. All boring og banking er forbudt utenom disse tider, samt på søndager, helligdager og offentlige høytidsdager. Banking i rør og radiatorer er strengt forbudt. Planlegges større vedlikeholdsarbeider i leiligheten på dag- eller kveldstid, varsles naboene ved oppslag på tavla i oppgangen eller ved direkte henvendelse. Vis hensyn.

Det skal være ro i leilighetene fra kl. 22.00 til kl 08.00.

Musikkøvelser er ikke tillatt mellom kl. 20.00 og kl. 08.00 og på helligdager. Musikkundervisning tillates bare etter særskilt avtale med styret og etter samtykke fra naboer over, under og ved siden av.

Ingen kan overlate bruk av leilighet (tidligere framleie) uten skriftlig samtykke fra styret

Andelseiernes vedlikeholdsplikt

Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som dører og vinduer innvendig, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjon og utskiftning av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slikt som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.

Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning.

Andelseieren er selv ansvarlig for at installasjon og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer skjer i betryggende former og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.

Ved mistanke om insekter og skadedyr plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget.

Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær.

Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget.

Ny eier av andelen har plikt til å utføre vedlikehold medregnet reparasjon og utskifting i boligen, selv om det skulle vært utført av den forrige andelseieren.

Hundehold/kattehold

Det er ikke tillatt å holde dyr, unntatt innekatt.

Hundehold tillates under forutsetning av at en erklæring om dette undertegnes og at den blir overholdt. Ved berettiget klage kan styret forlange dyret fjernet. Vedrørende hundehold gjelder følgende:

Undertegnede andelseier gis adgang til å holde hund, men dette må skje under følgende forutsetninger.
1. Hunder skal føres i bånd både ut og inn av oppganger. Hunder skal ikke luftes på borettslagets eiendom. Det forutsettes at enhver hundeeier er kjent med politivedtektene angående hundehold og straffebestemmelser overfor hundeeiere om disse ikke overholdes.

2. Andelseier erklærer seg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som hans/hennes hund måtte påføre Ammerudkollen Borettslag eller andelseiere i borettslaget. Eier av hund forplikter seg til omgående å fjerne eventuelle ekskrementer fra trappeganger, veier, plener og lignende innenfor borettslagets område.

3. Dersom det kommer berettigede klager fra andelseiere over lukt, bråk – eller at hundeholdet på annen måte sjenerer naboer erklærer undertegnede andelseier seg innforstått med at hunden straks må fjernes fra leiligheten.

4. Denne erklæringen betraktes som en del av leiekontrakten vedrørende leilighet nr ____________ og brudd på denne erklæringen blir å betrakte som vesentlig mislighold av leiekontrakten. For øvrig erklærer undertegnede seg villig til å godta de endringer i bestemmelsene angående hundehold som generalforsamlingen til enhver tid finner nødvendig å måtte foreta.
Oslo den _______________
Navn: __________________ Adresse: ______________________
Leilighetsnummer: ________ Bolignummer: __________________
Telefon: ________________ E-postadresse: _________________

ooooooooooooooooooo

Husordensreglene er basert på vedtektene for borettslag og er ment å være spilleregler for samvær og trivsel i borettslaget.

Brudd på husordenen kan imidlertid medføre erstatningskrav og/eller oppsigelse av leieforholdet (krav om fravikelse eller tvangssalg).