Ved å anvende dette nettstedet aksepterer du samtidig de bruksvilkårene som følger nedenfor. Kan du ikke akseptere vilkårene, ber vi om at du forlater nettstedet og at du ser bort fra og ikke benytter i noen sammenheng informasjonen du allerede har tilegnet deg via våre nettsider. 

Informasjonen på dette nettstedet kan komme til å endres når som helst uten forutgående varsel eller andre forpliktelser.

Merk at all informasjon, frivillig innleverte forslag, ideer e.l. ikke betraktes som konfidensiell informasjon som noen skulle ha eiendomsrett til. Når du sender informasjon eller materiell til oss, gir du samtidig utgiver ubegrenset og ugjenkallelig tillatelse til å bruke, reprodusere, vise, fremføre, modifisere, overføre og spre materialet eller informasjonen, og du samtykker også til at utgiver fritt får bruke ideer, konsepter, knowhow eller teknikker som du sender oss.

OPPHAVSRETT

Innholdet på nettstedet er rettighetsbeskyttet etter bl.a. lov om opphavsrett til åndsverk m.m. Utgiveren har enerett til å fremstille eksemplarer av sine nettsider, og til å gjøre nettsidene tilgjengelig for allmennheten. Informasjon på nettsidene inklusive, men ikke begrenset til, tekst, bilder, lyd og film må derfor ikke kopieres, reproduseres, republiseres, lastes ned eller på annen måte gjengis eller overføres, uten etter skriftlig forhåndsgodkjennelse fra utgiver. Modifiseringer av inneholder på nettsteder er uttrykkelig forbudt.

Det som er nevnt ovenfor gjelder i utgangspunktet også for de enkelte elementer på nettsidene, så som logoer, fotografier, lyd- og filmklipp.

Det er ikke tillatt å etablere pekere som innebærer en kopiering eller en kopierings-/ nedlastingsmulighet, eller pekere til enkeltstående elementer som f.eks. lyd, video og fotografier. Kopiering eller nedlasting i strid med utgivers rettigheter kan medføre erstatnings- og/eller straffansvar.

Nettsteder og hjemmesider som ønsker å benytte seg av stoff publisert på nettstedet må innhente tillatelse fra utgiver.

INGEN GARANTIER ELLER LØFTER

All informasjon på dette nettstedet anses å være korrekt ved tiden for innføringen og alle opplysninger har blitt gitt i god tro og er gjengitt etter beste evne. Det kan likevel ikke garanteres for innholdets korrekthet og det påtas ikke ansvar dersom enkelte opplysninger skulle vise seg å ikke stemme. Dette omfatter også lenker eller annen informasjon som direkte eller indirekte henter informasjon fra dette nettstedet.

INFORMASJONEN PÅ DETTE NETTSTEDET GIS «SOM DEN ER» OG STILLES TIL RÅDIGHET UNDER DEN FORUTSETNING AT UTGIVER IKKE STILLES TIL ANSVAR, VERKEN HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, FOR FEIL, MISTOLKNING, TAP, SKUFFELSE, UFORSIKTIGHET ELLER SKADER SOM OPPSTÅR SOM EN FØLGE AV BRUK AV DETTE NETTSTEDET, ELLER NOE ANNET NETTSTED SOM DET ER LENKET TIL. UTGIVER TAR HELLER IKKE NOE ANSVAR FOR FEIL ELLER FORSØMMELSER PÅ NETTSTEDET INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAPT FORTJENESTE, FORSTYRRELSER I VIRKSOMHETEN, TAP AV PROGRAM ELLER ANDRE DATA I DINE DATABEHANDLINGSSYSTEMER ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SELV OM UTGIVER UTTRYKKELIG ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.

TREDJEPARTS NETTSTEDER OG LENKER

Utgiver gir ingen garantier og/eller løfter av noe slag når det gjelder andre nettsteder som du kan få tilgang til gjennom dette nettstedet. Lenker til andre nettsteder oppgis bare av praktiske årsaker, og betyr ikke at utgiver påtar seg ansvar for innholdet på slike nettsteder. Det er dessuten ditt eget ansvar å sørge for at det materiellet du velger å bruke ikke inneholder virus, ormer, Trojanske hester eller andre destruktive objekter.

For eventuelle spørsmål ta kontakt med webmaster@stagnes.no.