Årets generalforsamling

Borettslagets generalforsamling ble avholdt onsdag 22. mai 2019 på Ammerudhjemmet.

Protokoll for generalforsamlingen vil bli lagt ut på vår hjemmeside. Protokollen vil ikke bli sendt ut i posten, men de av beboerne som ønsker et papireksemplar kan få dette ved henvendelse til styret.

I år møtte det fram 33 andelseiere, hvorav 5 med fullmakt, i alt 38. Det var 11 flere enn i fjor.

Advokat Jan-Erik Nielsen ble foreslått og enstemmig valgt som møteleder. Han har ledet våre generalforsamlinger flere ganger de siste årene og han kjenner borettslaget godt.

Denne gangen var det kun de obligatorisje årsmøtesakene generalforsamlingen skulle ta stilling til.

Styrets årsberetning og årsregnskapet

Møteleder gjennomgikk styrets årsberetning og regnskapet for 2018. De spørsmål som fremkom ble besvart. Både årsberetningen og årsregnskapet ble deretter enstemmig godkjent. Årets resultat ble vedtatt overført til egenkapitalen.

Regnskapet og disponible midler

Revisor hadde ingen merknader til borettslagets regnskap. Det var gjort opp med et årsresultat på kr 17 858 760,-.

Etter at det ble foretatt tilbakeføring av avskrivninge rmed kr 66 658,- og fradrag for gjennomført påkostning med kr 102 960 og tillegg for nye langsiktige lån med kr 115 789 912,-, tilleggsinnbetaling av borettsinnskudd med kr 71 100,- og investering i andler med kr 900,-, ble årets endring av disponible midler kr 18 525 692,-.

Lagets disponible midler pr 31.12.2018 utgjorde etter dette kr 15 792 365,-.

Styrehonorar

Godtgjørelsen til det sittende styret ble foreslått satt til kr 425 000 og enstemmig vedtatt uten debatt.

Honoraret til valgkomiteen ble fastsatt til kr 8 000,-

Begge honorarene var samme beløp som i fjor.

Valg av tillitsvalgte

Som styreleder for 2 år ble foreslått gjenvalg av Terje Strømsnes, som ble valgt ved akklamasjon.

Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått Pål Stagnes og Baard Bjørndal (begge gjenvalg). De ble valgt ved akklamasjon.

Styremedlemmene Tom Evensen og Geir Rødal Olsen ble valgt for 2 år i fjor og var derfor ikke på valg i år.

Valgkomiteen foreslo gjenvalg av varamedlemmene Anne Bjørnetun og Tove Dahl. Også de ble valgt ved akklamasjon. Valget gjelder for 1 år.

Som delegert til OBOS generalforsamling ble styreleder Terje Strømsnes valgt, med Pål Stagnes som vara. Valget er for 1 år.

Valgkomiteen fikk følgende sammensetning: Karin Laustad (gjenvalg), Sadeghi Nasser (ny) og Ellen Westgaard (ny). Valget er for 1 år.

Til Velferdskomiteen ble valgt Margareth Nordrum, Ellen Westgaard, Majib Potsoon, Monica H. Langen, Massimo Pirelle, Faza Ullah og Trine Klemp. Styremedlem Geir Rødal Olsen tiltrer og samordner arbeidet i komiteen.