Generalforsamlingen 2019

Borettslagets generalforsamling avholdes på Ammerudhjemmet onsdag 22. mai, kl. 19.00 Adressen er Ammerudveien 45.

Innkalling og årsmelding

I god tid før møtet vil du som vanlig motta en formell innkalling. Innkallingen finner du foran i styrets årsmelding, som vil bli delt ut til samtlige husstander tidlig i mai.

Forberedelsene er i rute

Forberedelsene til generalforsamlingen ble startet allerede ved årsskiftet og går som planlagt. Styret har avsluttet arbeidet med årsmeldingen for 2018 og arbeider nå med
et 20-talls saker, bl.a. budsjettet for 2019.

Regnskap

Fra forvaltningskonsulenten foreligger et foreløpig regnskap for fjoråret.

Regnskapsmøtet vårt er avtalt til 26. mars. Da vil OBOS legge fram de endelige regnskapstallene for 2018 til godkjenning.

Dette møtet er også styrets siste mulighet til å foreta justeringer av budsjettet for 2019, før det sendes til trykkeriet.

Revisor og OBOS-bidrag

Før trykkingen kan starte må revisor ha avsluttet sitt arbeid. OBOS vil som vanlig bidra med sin del av det obligatoriske stoffet i årsmeldingen og samt med regnskaps-tallene.

Valgkomiteen

Valgkomiteen er tilskrevet med anmodning om å levere sin innstilling i god tid. Komiteen har et ansvarsfullt arbeid. De skal finne fram til kvalifiserte og villige kandidater til tillitsverv i borettslaget.

I år skal det velges styreleder, to styre-medlemmer og to varamedlemmer til styret, samt tre medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen som ble valgt på general-forsamlingen i fjor består av: Karin Laustad, Pamela Miranda og Inger Tønder.

Forslagsfrist 20. mars

Eventuelle forslag til generalforsamlingen må være styret i hende senest 20. mars. Forslag som blir levert senere kan ikke behandles på årets generalforsamling. For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av general-forsamlingen er det ønskelig at:

  • Det går klart fram at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen.
  • Forslagsstiller formulerer et klart forslag til vedtak.

Eventuelle forslag kan legges i styrets postkasse i Ammerudveien 56 eller sendes som e-post til styreleder: styret@ammerudkollen.no