Foto: jennyfriedrichs/Pixabay.com

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS)

I Ammerudkollen borettslag ønsker vi å skape et trivelig og sikkert arbeids- og bomiljø for alle beboere og alle som utfører arbeid for oss. Vi skal ta vare på borettslagets bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og velge produkter og tjenester som ikke skal kunne skade beboerne eller gjester. Disse målene skal vi nå gjennom stadige forbedringer. Både styret, de som utfører arbeid for oss og beboerne skal delta aktivt i dette forbedringsarbeidet.

Hva menes med systematisk HMS-arbeid? 

Internkontroll innebærer at vi skal registrere, dokumentere og systematisere alt som har med HMS å gjøre. Internkontrollforskriften samler alle forpliktelsene i HMS-lovgivningen og formålet med forskriften er blant annet: 

 • å forbedre arbeidsrutinene og fremme arbeidsmiljø og sikkerhet 
 • å verne mot helse- og miljøskader fra produkter, lekeplassutstyr og elektrisk anlegg 
 • å hindre brann og branntilløp  
 • å fremme vern av det ytre miljø mot forurensninger 
 • å sørge for bedre behandling av avfall 

Hva kan du gjøre for at borettslaget skal bli et tryggere og bedre sted å bo? 

Oppdager du feil og mangler ved lekeplassen eller lekeplassutstyret, skader på fellesanlegg, lekkasjer, hærverk, uforsvarlig lagring av søppel og avfall, eller andre forhold som kan medføre skade på person eller bygninger, så ber styret deg innstendig om å melde fra om dette til vaktmester (telefon 22 16 04 10, skovlias@online.no).

Ansvar 

Styret har et særskilt ansvar for at det innføres og utøves internkontroll. Styrelederen i borettslaget er pålagt hovedansvaret for gjennomføringen av et fullt forsvarlig HMS-arbeid.  

(Vaktmesteren plikter ikke å rette seg etter instrukser gitt av andre enn styret/styrets leder eller den styret har bemyndiget som vaktmesterens overordnede.)

Ansvarsfordeling

Hva Hvem 
Brannsikring av fellesområdene Styret 
Felles brannalarmanleggStyret
Vedlikehold og overvåking av felles elektrisk anlegg Styret 
Lekeplasser og lekeplassutstyr Styret 
Avfallshåndtering Styret 
Teknisk utstyr som vaskerimaskiner, heiser mv Styret 
Vedlikehold av maskinparken Styret 
Dugnad Styret 
Bekjempelse av skadedyr Styret 
Vedlikehold av bygningsmasse Styret 
Trapper, gangveier og trafikk Styret 
Informasjon til beboerne om beboernes ansvar Styret 
  
Elektrisk anlegg og utstyr i boligen – skal til enhver tid være i ordenBeboer 
Brannvernutstyr (slokker og varsler) – skal til enhver tid være intaktBeboer 
Sortere eget avfall og levere det på definert stedBeboer

Elektriske anlegg og utstyr 

Rundt 40–50 % av alle husbranner skyldes feil og mangler ved det elektriske anlegget eller utstyret. Herunder også feil bruk av anlegget og utstyret. Derfor må vi ha en særlig oppmerksomhet mot alt som har med det elektriske å gjøre. 

Borettslaget er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealene til enhver tid er i orden. Det er videre styrets plikt å gjøre eier eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som den enkelte har etter lov og forskrift. 

Egenkontroll

Andelseier/beboer må selv sørge for at det innenfor leiligheten (fra sikringsskap, inklusive sikringer og sikringselementer) blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold. Det elektriske anlegget i leiligheten skal til enhver tid tilfredsstille gjeldende sikkerhetskrav. Borettslaget har utarbeidet en sjekkliste som beboerne kan bruke for sin årlige kontroll. Feil og mangler må rettes snarest, og det er beboeren/andelseieren som må dekke kostnadene ved reparasjon og vedlikehold. 

Bruk autorisert elektroinstallatør

Som hovedregel vil det være krav om at autorisert installatør utbedrer feilene. Alle installatører plikter å skrive ut en samsvarserklæring etter utført arbeid, der de bevitner at arbeidet er utført i samsvar med gjeldende regler. Styret vil anbefale at beboerne ikke betaler regningen før samsvarserklæring er mottatt. Samsvarserklæringen er viktig dokumentasjon ved seinere forsikringsoppgjør, ved salg og andre tilfeller. 

Beboernes egenkontroll, sjekkliste for elektriske anlegg i boenhetene, ligger ved dette informasjonsskrivet. 

Brannvern og brannvernutstyr 

I borettslaget er det installert følgende typer utstyr: 

 • Håndslokkeutstyr i hver leilighet. 
 • Godkjent røykvarsler i hver leilighet. 

Røykvarsler 

Røykvarsleren skal monteres slik at den høres tydelig på soverom når døren er lukket. Monteres det flere varslere bør disse sammenkobles. Bruker har ansvar for vedlikehold og overvåking av røykvarslerne. Vedlikehold er bl.a. testing av at batteriet virker, og at varsleren ellers virker tilfredsstillende.  

Borettslaget har installert varslere med batteri som varer i 10 år.

Borettslaget sørger for utskiftninger av røykvarslere som er eldre enn 10 år. 

Brannslokkeutstyr 

Alle boenheter skal ha manuelt slokkeutstyr som kan benyttes i alle rom. 

Det er bruker som har ansvar for vedlikeholdet og kontrollen av brannslokkeutstyret i boenhetene. 

Med vedlikehold menes blant annet: 

 • Foreta kontroll av pulverapparatet minst én gang i året, se at manometernålen står på grønt.
 • Vend på apparatet minst én gang i året, slik at pulveret ikke klumper seg. Sjekk at splinten er på plass, og pass på at apparatet blir etterfylt etter bruk. 

Borettslaget sørger for at det foretas fysisk kontroll og vedlikehold av varsler og pulverapparat minimum hvert femte år. Samtidig sjekkes også rømningsveier.

Der man har husbrannslange må følgende sjekkes årlig:

 • at det er tilfredsstillende trykk i slangen,
 • at den er lang nok til å nå alle rommene,
 • at den ikke lekker og at kranen ikke er vanskelig å åpne. 

Ta kontakt med vaktmester hvis det er oppdaget feil eller mangler på brannvernutstyret. 

Rømningsveier 

Rømningsveiene skal til enhver tid være ryddige og fri for hindringer. Trappeløp og balkonger er rømningsvei. Heis regnes ikke som rømningsvei. Brukerne har ansvar for å holde rømningsveiene ryddige, og ikke hindre framkommelighet for brannvesenet eller andre redningsbiler. 

Branninstruks 

Branninstruksen henger på oppslagstavlene i oppgangene. Den ligger også ved dette informasjonsbrevet. 

Avfallsbehandling

Vi må følge kommunens retningslinjer for behandling av husholdningsavfall. Reglene for sortering er sendt alle beboere. Vær spesielt oppmerksom på matavfall. Matavfall på avveie kan føre til skadedyrplage.

Møbler og annet som skal kastes, skal ikke plasseres i kjeller eller andre fellesarealer. Borettslaget bestiller inn containere annen hver måned hvor større gjenstander kan kastes.

Oppbevaring av brannfarlige væsker

Dersom man oppbevarer brannfarlige væsker, skal disse oppbevares i tråd med de krav som stilles for det enkelte produkt.

Sjekkliste for egenkontroll av det elektriske anlegget i leiligheten

Sjekkpunkter Ja Nei 
Generelle sjekkpunkter  
Har du oppdaget noe unormalt ved det elektriske anlegget?(x) 
Går sikringene ofte?(x) 
Er alle elektroinstallasjoner utført av aut. elektroentreprenør? (X)
Har den elektriske installasjonen andre feil eller mangler?(X) 
Sikringsskapet  
Er låsen på sikringsskapet i orden og nøkkelen på plass?    Sørg for at uvedkommende ting ikke oppbevares i skapet, og at kurser/brytere er merket og lett å lokalisere.   (X)
Er sikringene unormalt varme?

Hvis sikringselementene er unormalt varme – kontakt en autorisert elektroinstallatør. 
    (X)
Ledninger og kabler  
Er vaskemaskin, tørketrommel, kjøleskap, varmeovner etc. tilkoblet med skjøteledning?   Apparater som bruker mye strøm skal ikke kobles med skjøteledninger.

Bruker du skjøteledning som «fast installasjon» – kontakt autorisert elektroinstallatør for å få montert flere faste stikkontakter. 
(X) 
Elektriske ledningsopplegg bør etterses med jevne mellomrom. Gjør du det?    Se/kjenn etter om noe er unormalt varmt (varmegang), slitte brytere og stikkontakter, tørre og sprø ledninger, og om ledningene til forbruksapparatene er i orden.

Ved feil på den faste installasjonen, kontakt autorisert elektroinstallatør. 
 (X)
Elektriske utstyr  
Trekker du ut støpselet på forbruksapparatene dine etter bruk?    (Eks. kaffetrakter, brødrister, hårføner, mobilladere etc.)  (X)
Skrur du av TV-apparatet med av/på knappen hver kveld?    Det oppstår ofte feil i slike apparater pga. svikt i loddinger/kretskort, som kan føre til brann. Antenne/strømledninger bør dras ut når du reiser på ferie (pga. tordenvær).   (X)
Har det hendt at du har glemt å slå av platen på komfyren?    50 % av husbrannene oppstår på komfyren. Komfyrvakt installeres i alle nye leiligheter og kan enkelt og billig installeres i alle eldre leiligheter. (X) 
Er noen av dine panelovner/gjennomstrømningsovner tildekket?     Dette er en av de største årsakene til brann. Sjekk dette jevnlig. Fjern alt som tildekker ovnene.

Tørk aldri klær på ovnen
 (X) 
Bruker du vifteovner som permanent varmekilde?    En vifteovn skal bare brukes under tilsyn. Når den brukes, skal den stå stødig og må ikke plasseres for nær brennbare ting.

Filteret må renses regelmessig for støv
 (X) 
Bruker du sterkere lyspærer i lampen enn det den er beregnet for?   Se etter brunsvidde skjermer.

Bytt til led-pærer som har mindre varmeutvikling. 
 (X) 
Renser du jevnlig lofilteret i tørketrommelen din?   

Filteret bør renses ofte, helst etter hver gang den brukes. Tett filter kan forårsake brann i tørketrommelen. Dette gjelder også filteret i kjøkkenventilatoren. 
  (X)

Krysser du av i noen av de skraverte feltene (X), er det på høy tid å foreta endringer og/eller ta kontakt med autorisert elektroinstallatør. 

Branninstruks for Ammerudkollen borettslaget

VED BRANN

Ring 110

1. REDDE
2. VARSLE
3. SLOKKE

1. REDDE

Sørg for å varsle alle som oppholder seg i huset. Hjelp hverandre ut til møteplassen, som dere har blitt enige om på forhånd. Sjekk at alle har kommet seg ut. Heis er ikke rømningsvei.

2. VARSLE

 • Varsle brannvesenet på nødnummer 110
 • Oppgi nøyaktig adresse
 • Legg ikke på før du har fått beskjed om at du kan gjøre det. Brannvesenet er på vei allerede mens du snakker.

3. SLOKKE

Dersom brannen ikke har blitt for stor, forsøk å slokke. Utsett ikke deg selv eller andre for stor fare. Husk at røyken er svært giftig.

Gjør deg kjent med: 

 • hvor brannmelder er plassert 
 • rømningsveier og nødutganger 
 • hvor slokkeutstyr er plassert 

Sørg for at rømningsveier og nødutganger alltid er frie. 

Gjør deg kjent med hvordan slokkeutstyret skal brukes. 

Gjør avtale om oppmøteplass ved evakuering.